შპს “საქაერონავიგაციის” საფრენოსნო ხომალდების სააერნაოსნო და ინფორმაციული მომსახურების ტარიფები:

 

გადმოწერეთ ელექტრონული ვერსია PDF ფორმატში 2020


გადმოწერეთ ელექტრონული ვერსია PDF ფორმატში 2019

 

გადმოწერეთ ელექტრონული ვერსია PDF ფორმატში 2018

 

ნებისმიერი ინფორმაცია შეიძლება მიღებულ იქნეს:
შპს “საქაერონავიგაცია”:
საქართველო, თბილისი,
აეროპორტი, 0158
ტელ.: 995 32 744 212 
ფაქსი: 995 32 744 227
ტელექსი: 212329
Sita:  TBSYTSU

AFTN: UGGGGNXX
E-mail: office@airnav.com

Georgian Air Navigation © 2012 Created By Studio Lemon